Standard salgs og leveringsbetingelser

Dette er våre salgs og leveringsbestemmelser.
Generelt:

Betingelsene for salg gjelder ved alle handler gjennomført fra Datautvikling AS, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene før vareleveranse finner sted. Betingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.


Definisjon kjøper

Med kjøper, du, deg, menes i dette dokumentet det foretak eller instans som bestiller varen fra Datautvikling AS

 

Kundens forpliktelse:

Vedkommende foretak registrert som kunde hos Datautvikling AS er alltid ansvarlig for betaling av varer og tjenester levert av Datautvikling AS. Ansvaret gjelder også andres benyttelse av kundens tilgang, også uvedkommendes bruk såfremt det ikke påvises at uaktsomhet av Datautvikling AS har ført til misbruket. Alle kjøp forutsettes utført av personer over 18 år.

 
Din sikkerhet:

Datautvikling AS behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.
I de tilfeller hvor Datautvikling AS også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.
Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via info@datautvikling.no

 
Priser:

Samtlige angitte priser er inklusiv emballasje og toll, men eksklusiv moms og andre eventuelle avgifter. I prisen inngår ikke montering, installasjon, konfigurasjon, support eller andre ytelser for å sette produktet i operativ stand.

Samtlige angitte priser, herunder priser i tilbud og ordrebekreftelser, gjelder med forbehold for prisendringer, slik at Datautvikling AS til og med leveringsdagen har rett til å endre prisene som følge av endringer i valutakurser, innkjøpspriser, toll, frakt og/eller forsikringssatser og/eller andre forhold, som ligger utenfor Datautvikling AS innflytelse. Datautvikling AS er ikke bundet av priser som kunden visste eller burde forstå var uriktige som følge av feilskrift e.l. Ved åpenbare feil i Datautvikling AS priser på tidspunkt for bestilling eller ordrebekreftelse har Datautvikling AS rett innen 30 dager til å fakturere kunden for differansen mellom korrekt og feil pris.

 
Levering:

Datautvikling AS tilstreber å levere bestilte varer så fort som mulig. Normalt sendes bestilte varer innen 1-4 virkedager etter bestilling.  Alle leveringstider som blir oppgitt av Datautvikling AS må anses som veiledende. Levering tidligere enn antatt dato må kunne forventes. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og evt. produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager menes hverdager. Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Evt. prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt vil derfor ikke få tilbakevirkende kraft med mindre opprinnelig pris er feil eller feil pris er oppgitt til Datautvikling AS fra vår leverandør. Varsel vil i så fall bli gitt før bestilt vare sendes.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. 

Datautvikling AS forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon, samt å levere tidligere enn forespeilet dato.

Hvor intet annet er skriftlig angitt, er et tilbud fra Datautvikling AS vedrørende varer som ikke finnes på eget lager, avgitt med forbehold for muligheten for fremskaffelse av vedkommende vare. Ethvert tilbud er avgitt med forbehold for endrede bestemmelser for inn- eller utførsel av varer. Dersom disse forbeholdene aktualiseres, har Datautvikling AS rett til å tilbakekalle tilbudet, uten at dette gir tilbudsmottakeren rett til å fremme krav av noen art.
Bestemmelsen  gjelder tilsvarende for ordrer akseptert av Datautvikling AS.

Datautvikling AS leverer varer innen hele Norge.

Datautvikling AS sender varene med DHL, dersom annet ikke er avtalt. Bedrifter som ønsker kreditt, kan velge å søke om dette under kjøpsprosessen. Fraktkostnaden for forsendelse betales av kjøper og kommer i tillegg til varenes pris.

Alle pakker som sendes fra oss er forsikret mot skade under transport. Datautvikling AS tar ansvaret for evt. skader eller tap slik at du som kunde ikke vil lide noe tap. Forutsetningen er at skademelding fylles ut sammen med transportør med en gang pakken er mottatt.

Datautvikling AS kan velge å sende varer med særskilt vekt eller volum som egne kolli. Dette utføres normalt kun dersom det ikke lar seg gjøre å sende varene samlet på en forsvarlig måte. Varer som sendes som egne kolli sendes uavhengig av andre kolli i ordren.

 
Garanti

Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Garanti bortfaller dersom utstyr behandles feil, eller dersom varer er defekt p.g.a. andre ytre påvirkninger. Datautvikling AS dekker ikke følgefeil med mindre dette klart kan dokumenteres og samtlige implementerte enheter er kjøpt hos oss. De til enhver tid gjeldende betingelser for innsending av varer til service er gjeldende ved alle kjøp.

 
Support/kundestøtte:

Oppfølging og hjelp til Datautvikling AS kan rettes til vår tekniske avdeling på telefon 92 02 25 29. Tekniske spørsmål kan også rettes på e-post til support@datautvikling.no


Reklamasjon:

Før feil meldes til Datautvikling AS anbefaler vi at kunden undersøker om feilen skyldes forhold på sin side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Datautvikling AS får melding innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget. Lovens minimumsfrist gjelder og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng som mindre enn 10 virkedager fra du har fått mottaksmeldingen eller hentet produktet. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Datautvikling AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Datautvikling AS slik at Datautvikling AS kan iverksette tiltak for avhjelp.

Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige hensyn forutsetter Datautvikling AS at reklamasjon alltid rettes skriftlig via e-post eller brev. Datautvikling AS vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Det bør fremgå av meldingen hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder frakt.

Ved næringskjøp dekker vi kun returfrakt fra oss ved reklamasjon 

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jfr. kjøpsloven. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Datautvikling AS har intet ansvar for økonomisk tap som påføres kjøper så som uteblitt gevinst, forventet besparelse, tap av inntekt, tap av omdømme eller andre indirekte skader, indirekte tap som følge av mangler, herunder erstatning for tap av data, kostnader til rekonstruksjon av data o.l. ved harddisk-kræsj, skade på optisk lagringsmedium mm.selv om Datautvikling AS blir gjort oppmerksom på muligheter av at sådan skade kan oppstå.

Skulle Datautvikling AS bli pålagt erstatningsansvar etter lovgivningen skal erstatningsbeløpet være begrenset til kjøpesummen for det aktuelle produktet.


Avbestilling:

Ved avbestilling må kunden gi beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post. Dersom avbestillingen kan bekreftes før bestilte varer er sendt fra Datautvikling AS, vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

 
Angrefrist:

På alle varer er det 14 dagers returrett fra pakken er hentet etter angrefristloven. Returretten gjelder ikke for næringskjøp og ved kjøp av programvare der forsegling er brutt eller programvaren er installert på en datamaskin du kjøper. Ved retur av uåpnede varer ved næringkjøp kommer det en returavgift på 15% minimum 400,..


Salgspant:

Datautvikling AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

 
EE-Avfall
Datautvikling AS overholder sine forpliktelser om retur av kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Vi er medlem av Eurovironment gjennom vår distributør som håndterer EE-avfall for store deler av den norske IT-bransjen, basert på "forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter" fastsatt av Miljøverndepartementet 16. mars 1998.
Som forbruker har du følgende rettigheter:

§  Private forbrukere kan leveres gratis til alle forhandlere av elektriske og elektroniske produkter dersom forhandleren selger samme type produkt

§  Private forbrukere kan levere gratis til kommunale gjenbruksstasjoner alle typer elektriske og elektroniske produkter

Les mer om returordningen på Eurovironment sin hjemmeside.

Annet:
Alle produkter må forventes levert OEM dersom annet ikke er spesifisert.

Datautvikling AS tar ikke ansvar for mulige trykkfeil. Ved tvister er Datautvikling AS sitt hjemdistrikt verneting.


Force majeur:

Er Datautvikling AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Datautvikling AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 
Endring i vilkårene:

Datautvikling AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 Datautvikling AS | Olaf Schousvei 7 | 0572 Oslo | salg@datautvikling.no
Handlevogn
Vis priser inkl. mva?
Varer: 0 StkSum: kr 0